דף הבית

הודעה חשובה
אנו שמחים לבשר לכם, כי בהתאם להחלטת יהב פרח – חברה לניהול קופות גמל בע”מ
החל מיום 1.1.2021 יועבר התפעול של יהב פרח – קרן השתלמות,
מהבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע”מ – למלם גמל ופנסיה בע”מ.
זכויות עמיתי הקרן ישמרו ללא כל שינוי ויועברו באופן אוטומטי למערכת התפעול במלם, לרבות שם הקופה, מסלול ההשקעה, הוותק,
פרטי העמית ופרטי המוטבים בחשבון העמית.
העברת התפעול אינה מצריכה פעולה כלשהי מצד העמיתים.

עקב העברת התפעול יוחלפו מספרי חשבונות העמיתים. 

עד ליום 20.2.2020 ניתן להמשיך לקבל מידע אישי בחשבון המקוון באתר האינטרנט של החברה עם שם המשתמש והסיסמה הקיימים.
עמיתים שאין ברשותם עדיין קוד משתמש וסיסמה – בתקופה שבין 01.01.2021 ועד וכולל 18.01.2021 לא ניתן יהיה להצטרף לשירות.
עמית המעוניין להצטרף לשירות חשבון אישי מקוון מוזמן להיכנס החל מיום 19.1.2021 ללשונית “חשבון אישי מקוון” באתר החברה ולפעול על-פי ההנחיות.

לתשומת ליבך, בקשות תקינות למשיכת כספים/ העברה בין מסלולים, אשר תתקבלנה עד ליום 27.12.2020 תבוצענה עד ליום סוף דצמבר 2020.
בקשות תקינות להעברת כספים מקופה אחרת לקופה, אשר תתקבלנה עד ליום ה- 15.12.2020 תטופלנה עד סוף דצמבר 2020.
בקשות תקינות להעברת כספים מהקופה לקופה אחרת שתתקבלנה עד ליום 24.12.2020 תבוצענה עד סוף דצמבר 2020.
בקשות כאמור שתתקבלנה לאחר המועדים המפורטים לעיל תטופלנה החל מיום 19.1.2021.
החל מינואר 2021 יעודכנו פרטי מוקד שירות הלקוחות לעמיתים בקרן ולמעסיקים המעבירים כספים אליה.
פרטי המוקד המעודכנים יופיעו באתר החברה החל מיום 1.1.2021.

עמית/ה יקר/ה,

משנת 2015 נכנסו לתוקף שינויים בהסדרי הדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים על פי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.

עיקרי השינויים באופן הדיווח:

החל מהדוח השנתי בגין שנת 2014, חברה מנהלת של קופת גמל או קרן השתלמות תציג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית תוך שלושה חודשים מתום השנה, דוח שנתי מקוצר ובנוסף דוח שנתי מפורט. הדוח השנתי המפורט יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד של העמית ולא ישלח בדואר לכתובתו.

בנוסף, מדי רבעון, בתוך 60 ימים מתום הרבעון, יוצג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית, דוח רבעוני. גם דוח זה לא ישלח יותר בדואר לכתובת העמית אלא יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד.

לקריאה נוספת…