אודות החברה

הבעלים: איגוד העובדים הפרה-רפואיים

מאפייני הקופה:

 • הקרן הוקמה ביום 6 במאי 1982.
 • הקרן מיועדת לעמיתים שכירים המאוגדים בארגוני העובדים הפרה-רפואיים.
 • מספר אישור מס הכנסה של הקרן הוא 420.
 • שיעורי ההפרשות המירביים שהקרן קיבלה ורשאית היתה לקבל בשנת 2004 הם 7.5% מהמעביד ו- 2.5% מהעובד. הכספים מופרשים לקרן למטרות השתלמות לשכירים וחיסכון.
 • סכומי ההפרשות שקיבלה הקרן בתקופת הדוח נגזרים ממשכורתו של העמית על פי התנאים והסכמי העבודה אצל המעביד.
 • הקרן התקשרה עם בנק יהב לעובדי המדינה בע”מ (להלן – “בנק יהב”) סמוך למועד הקמתה, לצורך מתן שירותים פיננסיים ואדמיניסטרטיביים לקרן. תפקיד בנק יהב להשקיע את כספי הקרן ולנהל את חשבונות הקרן ואת חשבונות העמיתים, הכל לפי תקנון הקרן, הדירקטוריון והוועדות שלו ובכפוף להוראות כל דין.
 • מתאריך  01/01/2021  הועבר התפעול  מהבינלאומי למלם גמל ופנסיה בע”מ. הקרן מקושרת עם מלם גמל ופנסיה בע”מ (להלן “מלם”) לצורך מתן שירותים פיננסיים ואדמיניסטרטיביים לקרן.
  תפקיד “מלם” לנהל את חשבונות הקרן ואת חשבונות העמיתים, על פי תקנון הקרן, על פי הוראת הקרן, הדירקטוריון והוועדות שלו ובכפוף להוראות כל דין.
   
בעל המניות שיעור האחזקה בהון המניות המונפק
בנק יהב לעובדי המדינה בע”מ (*) 90%
החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע”מ 10%

20150416-ahzakot

420 פ.ר.ח – קרן השתלמות לעובדים במקצועות הפרה-רפואיים – השתלמות פ.ר.ח. כללי יהב פ.ר.ח  חברה לניהול קופות גמל בע”מ 510930670-00000000000420-0420-000
1471 פ.ר.ח – קרן השתלמות לעובדים במקצועות הפרה-רפואיים – השתלמות פ.ר.ח. אג”ח ללא מניות יהב פ.ר.ח  חברה לניהול קופות גמל בע”מ 510930670-00000000000420-1471-000