דוחות הכנסות והוצאות מותאמים להשפעת האינפלציה לפי מדד חודש נובמבר 2002

באלפי שקלים

לשנה שנסתיימה
ביום 31 בדצמבר
2001 2002 ביאור
הכנסות (הפסדים)
323 (73) ממזומנים ומשווי מזומנים
———— ————
מניירות ערך סחירים:
6,548 (2,130) מאיגרות חוב ממשלתיות
686 (401) מאיגרות חוב אחרות
(1,354) (5,744) ממניות ומניירות ערך אחרים
5,880 (8,275)
———— ————
מניירות ערך שאינם סחירים:
12 מאיגרות חוב מיועדות
885 994 מאיגרות חוב אחרות
ממניות קופה להשקעות
297 519 מניירות ערך אחרים
1,194 1,513
———— ————
מפיקדונות ומהלוואות:
1,439 1,466 מפיקדונות בבנקים
1 1 מהלוואות מובטחות במשכנתאות
1,440 1,467
———— ————
———— ————
5 5 הכנסות אחרות
———— ————
8,842 (5,363) סך כל ההכנסות (הפסדים)
———— ————
הוצאות
473 477 13 דמי ניהול
21 39 14 עמלות ניירות ערך סחירים
14 עמלות ניירות ערך לא סחירים
_____ 6 19 הוצאות מיסים אחרות (*)
494 522 סך כל ההוצאות
———— ————
8,348 (5,885) הכנסה (הפסד) נטו לשנת הדוח
======= =======
(*) עד וכולל שנת 2001 נכללו הוצאות מיסים בגין ריבית לפי סעיף 3 (ח) לפקודת מס הכנסה ,
בסעיפי ההכנסות מהשקעות נטו. החל משנת 2002 הוצאות מיסים מוצגות בנפרד.

הביאורים המצורפים הם חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.