דוחות הכנסות והוצאות מותאמים להשפעת האינפלציה לפי מדד חודש נובמבר 2003

באלפי שקלים

לשנה שנסתיימה
ביום 31 בדצמבר
2002 2003 ביאור
הכנסות (הפסדים)
(72) 456 ממזומנים ומשווי מזומנים
———— ————
מניירות ערך סחירים:
(2,088) 8,192 איגרות חוב ממשלתיות
(393) 1,450 איגרות חוב אחרות
(5,631) 8,123 מניות וניירות ערך אחרים
(8,112) 17,765
———— ————
מניירות ערך שאינם סחירים:
974 1,077 איגרות חוב אחרות
509 (458) ניירות ערך אחרים
1,483 619
———— ————
מפיקדונות ומהלוואות:
1,437 1,483 פיקדונות בבנקים
1 25 הלוואות
1,438 1,508
———— ————
———— ————
5 5 הכנסות אחרות
———— ————
(5,258) 20,353 סך כל ההכנסות (ההפסדים)
———— ————
הוצאות
468 503 13 דמי ניהול
38 35 14 עמלות ניירות ערך סחירים
14 עמלות ניירות ערך לא סחירים
6 93 17 הוצאות מיסים אחרות
512 631 סך כל ההוצאות
———— ————
(5,770) 19,722 הכנסה (הפסד) נטו לשנת הדוח
======= =======

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.