דוחות על השינויים בזכויות העמיתים מותאמים להשפעת האינפלציה לפי מדד חודש נובמבר 2002

באלפי שקלים

2001 2002
109,456 121,556 זכויות העמיתים ליום 1 בינואר של השנה
————— —————
הפרשות:
17,380 17,791 שכירים – הפרשות מעביד
5,806 5,962 הפרשות עובד
23,186 23,753 סך כל ההפרשות
————— —————
תשלומים לעמיתים:
(19,191) (16,777) לעמיתים שכירים
(19,191) (16,777) סך כל התשלומים
————— —————
3,995 6,976 צבירה נטו
————— —————
העברת זכויות נטו:
26 38 העברת זכויות אל הקרן
(269) (18) העברת זכויות מהקרן
(243) 20 סך כל העברת זכויות נטו
————— —————
8,348 (5,885) הכנסות נטו
————— —————
121,556 122,667 זכויות העמיתים ליום 31 בדצמבר של השנה
======== ========

הביאורים המצורפים הם חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.