דוחות על השינויים בזכויות העמיתים מותאמים להשפעת האינפלציה לפי מדד חודש נובמבר 2003

באלפי שקלים

2002 2003
119,173 120,262 זכויות העמיתים ליום 1 בינואר של השנה
————— —————
הפרשות:
17,442 17,004 שכירים – הפרשות מעביד
5,845 5,677 הפרשות עובד
23,287 22,681 סך כל ההפרשות
————— —————
תשלומים לעמיתים:
(16,448) (27,067) עמיתים שכירים
(16,448) (27,067) סך כל התשלומים
————— —————
6,839 (4,386) צבירה נטו
————— —————
העברת זכויות נטו:
37 26 העברת זכויות אל הקרן
(17) (20) העברת זכויות מהקרן
20 6 סך כל העברת זכויות נטו
————— —————
(5,770) 19,722 הכנסה (הפסד) נטו לשנת הדוח
————— —————
120,262 135,604 זכויות העמיתים ליום 31 בדצמבר של השנה
======== ========

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.