מאזנים מותאמים להשפעת האינפלציה לפי מדד חודש נובמבר 2002

באלפי שקלים

ליום 31 בדצמבר
2001 2002 ביאור
נכסים
3 השקעות
מזומנים ושווי מזומנים:
62 63 מזומנים בבנק ובגמול
7,883 4,829 פיקדונות קצרי מועד בבנקים
7,945 4,892
———— ————
ניירות ערך סחירים:
44,765 51,815 4 איגרות חוב ממשלתיות
7,700 7,311 4 איגרות חוב אחרות
15,398 11,295 6 מניות וניירות ערך אחרים
67,863 70,421
———— ————
ניירות ערך שאינם סחירים:
5 איגרות חוב מיועדות
15,042 17,283 5 איגרות חוב אחרות
131 93 6 ניירות ערך אחרים
15,173 17,376
———— ————
8 פיקדונות והלוואות:
30,545 30,014 8 פיקדונות בבנקים
37 30 8 הלוואות מובטחות במשכנתאות
30,582 30,044
———— ————
———— ————
32 6 9 סכומים לקבל בגין השקעות
———— ————
121,595 122,739 סך כל ההשקעות
———— ————
3 10 חייבים ויתרות חובה
———— ————
————- ————-
121,595 122,742 סך כל הנכסים
======= =======
זכויות העמיתים וההתחייבויות
16 הון מניות
121,556 122,667 זכויות העמיתים
39 75 12 זכאים ויתרות זכות
121,595 122,742 סך כל זכויות העמיתים וההתחייבויות
======= =======

הביאורים המצורפים הם חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.