מאזנים מותאמים להשפעת האינפלציה לפי מדד חודש נובמבר 2003

באלפי שקלים

 
  ליום 31 בדצמבר      
2002 2003 ביאור    
        נכסים
         
3   השקעות
   
  מזומנים ושווי מזומנים:
62 82     מזומנים בבנקים
4,734 6,348   פיקדונות קצרי מועד בבנקים
4,796 6,430    
———— ————    
  ניירות ערך סחירים:
50,799 48,890 4   איגרות חוב ממשלתיות
7,168 10,499 4   איגרות חוב אחרות
11,074 20,359 6,7   מניות וניירות ערך אחרים
69,041 79,748    
———— ————    
  ניירות ערך שאינם סחירים:
5   איגרות חוב מיועדות
16,944 20,113 5   איגרות חוב אחרות
91 6 6   ניירות ערך אחרים
17,035 20,119    
———— ————    
  פיקדונות והלוואות:
29,426 29,259 8   פיקדונות בבנקים
29 338 8   הלוואות
29,455 29,597    
———— ————    
   
———— ————    
6 1 9   ריבית וסכומים לקבל בגין השקעות
———— ————    
120,333 135,895   סך כל ההשקעות
———— ————    
   
3 10   חייבים ויתרות חובה
———— ————    
   
   
     
————- ————-    
120,336 135,895   סך כל הנכסים
======= =======    
   
  זכויות העמיתים וההתחייבויות
16   הון מניות
   
120,262 135,604   זכויות העמיתים
74 291 12   זכאים ויתרות זכות
120,336 135,895     סך כל זכויות העמיתים וההתחייבויות
======= =======      
         
         

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.