מסמכי מלגת השתלמות

בקשה לאישור מלגת השתלמות

  • עמית שצבר 3 שנות ותק בקרן או לאחר חלוף 3 שנים ממועד משיכת הכספים האחרונה, ימלא את המסמך הרצ”ב בצרוף המסמכים הנדרשים.
  • נבקשך לפנות להנהלת הקרן לפחות חודשיים מראש.
  • התשלום מותנה באישור הועדה המקצועית שליד הקרן.
  • למשלוח בדואר יש לצרף בנוסף צילום ת.ז ותדפיס עו”ש המאשר כי החשבון לזיכוי מתנהל ע”ש העמית.