שאלות ותשובות למצב חרום

מהו מצב חירום?
מצב שבו קיים כשל מהותי בתפקוד גוף מוסדי שעלול לסכן את פעילותו.זה יכול להיות גם מצב שבו הכריזה הממשלה על שעת חירום. מצב זה יכול להיות מוגדר על ידי הגוף המוסדי, או על ידי הרשויות המוסמכות לכך, או על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

מה קורה במצב חירום?
צוות חירום שהחברה מינתה והגדירה מתכנס ומגבש תכנית פעולה מיידית שתתן מענה למקרה החירום.

מה עושים במקרה של פגיעה במיקום החברה? היכן ינתנו שירותי קבלת קהל ומסירת מסמכים?
הנהלת החברה תפרסם מיד באתר האינטרנט מידע בדבר המיקום שהושבת. לאחר 24 שעות,תפרסם הנהלת החברה את פרטי המיקום החלופי בהתאם לתכנית המשכיות עסקית שגיבשה, אשר יספק שירות ללקוחות .יפורסמו טלפונים וכתובות בהתאם לפעילות שתתקיים.

איך עמית יוכל לקבל שירות בנושא זכויות עמיתים לברר פרטים לגבי חשבון בקרן או כל שירות אחר?
עמית יכול לפנות באמצעים הבאים:
טלפון של מוקד שירות הלקוחות, או פרטי התקשרות נוספים שיפורסמו באתר בשעת חירום.

כיצד ניתן לקבל שירות בנושא משיכות?
תהליך משיכת הכספים יבוצע על פי המתכונת הקיימת .הכתובת למשלוח טופס המשיכה יעודכן באתר החברה בשעת חירום.

מתי ידע עמית שחזרו למצב שיגרה והאתר המקורי פעיל?
בחזרת המצב לקדמותו תפרסם הנהלת החברה את פרטי המיקום וההתקשרות מחדש באמצעות אתר האינטרנט ובאמצעות המוקד הטלפוני של שירות הלקוחות.