מדיניות השקעות צפויה

מדיניות השקעה צפויה לשנת 2019 השתלמות פ.ר.ח. כללי

קביעת עקרונות סף להשקעה בחברות בשים לב לאיכות הממשל התאגידי.

  1. מעקב רציף וייזום פעילות אקטיבית מול החברות בהו מושקעים כספי העמיתים, בדגש על עסקאות בעלי עניין ועסקאות המקימות חשש להעדפת נושים.
  2. קביעת קריטריונים להשתתפות באסיפות כלליותת של חברות בהן משקיעה הקופה, שמטרתם קידום נורמות ממשל תאגידי תקינות.
  3. לפירוט נוסף ניתן לעיין במדיניות ממשל תאגידי של החברה המפורסמת באתר החברה .

מדיניות השקעה צפויה לשנת 2018 השתלמות פ.ר.ח. כללי

מדיניות השקעה צפויה לשנת 2018 השתלמות פ.ר.ח. אג”ח ללא מניות

מדיניות השקעה צפויה לשנת 2017 השתלמות פ.ר.ח. כללי

מדיניות השקעה צפויה לשנת 2017 השתלמות פ.ר.ח. אג”ח ללא מניות

מדיניות השקעה צפויה לשנת 2016 השתלמות פ.ר.ח. כללי

מדיניות השקעה צפויה לשנת 2016 השתלמות פ.ר.ח. אג”ח ללא מניות

מדיניות השקעה צפויה לשנת 2015 השתלמות פ.ר.ח. כללי

מדיניות השקעה צפויה לשנת 2015 השתלמות פ.ר.ח. אג”ח ללא מניות

מדיניות השקעה צפויה לשנת 2014

מדיניות השקעה צפויה לשנת 2013

מדיניות השקעה צפויה לשנת 2012 מסלול אג”ח

מדיניות השקעה צפויה יוני 2012

מדיניות השקעה צפויה לשנת 2011

מדיניות השקעה צפויה לשנת 2010